imi ch

Het boek van Thomas a Kempis de De navolging van Christus staat bekend als een van de meest vertaalde en meest gedrukte boeken ter wereld.. Er zijn onderzoekers die stellen dat Kempis’ Navolging na de Bijbel en de Koran, tot een van de meest gelezen boeken ter wereld gerekend mag worden.  De navolging van Christus was oorspronkelijk geschreven in het Latijn, maar verscheen in de loop van de eeuwen in bijna iedere taal.

De Imitatione Christi , De Navolging van Christus, omvat een  viertal traktaten waarvan Thomas a Kempis als de auteur mag worden beschouwd. Hij is echter niet degene die ze samen gebundeld heeft. De een of ander heeft ze bijeengevoegd omdat hij ze de moeite waard vond. De verzameling is bijzonder populair geworden. Na 1440 zijn er talrijke drukken verschenen en het aantal vertalingen is legio. De titel van het eerste kapittel De imitatione Christi et contemptu omnium vanitatem mundi, over de navolging vannChristus en de verachting van de ijdelheden der wereld, heeft de naam aan het geheel gegeven. Het eerste boek handelt over de nederigheid als grondslag van alles. Het gaat om het vermijden van alles, wat daarmee in  strijd is. Verder gaat het over het kloosterleven als het beste middel om Christus na te volgen. In dit eerste boek heeft duidelijk betrekking op wat wel de weg van de zuivering wordt genoemd. In het tweede boek wordt een stap verder gegaan. De zuivering is voltooid waardoor er ruimte is ontstaan om met God en Christus te spreken. De liefde en de vriendschap van Christus worden besproken. Benadrukt wordt dat deze niet zonder zijn Kruis mogelijk zijn. Het derde (vierde) traktaat heeft als titel ‘De innerlijke vertroosting’. Hierin wordt een stap verder in de richting naar de vereniging met God gezet. Christus spreekt Godswoorden tot de ziel. Er is liefde en er is troost, maar de volledige vereniging is het niet. Het gevaar om mis te tasten blijft aanwezig. Vandaar allerlei praktische raadgevingen voor het geestelijk leven. De titel van het vierde (derde) traktaat luidt ‘Godvruchtige aansporing tot de heilige communie’.in dit traktaat wordt opgewekt tot een devoot en eerbiedig ontvangen van de heilige Communie en geeft middelen daartoe aan.

Al tijdens zijn leven worden diverse edities gekopieerd, verspreid en gelezen binnen en buiten de kringen van de Moderne Devoten. Vandaar dat er verschillende redactionele versies bekend zijn. In 1441 sluit Thomas dat project af. De definitieve handgeschreven editie voorzien van het jaartal 1441 en van zijn naam bevindt zich tegenwoordig in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

De populariteit van 'de Navolging' blijkt al uit de vroege vertalingen die er bekend zijn in diverse talen. Zo is er al een Middelnederlandse vertaling bekend uit omstreeks 1440, een Engelse vertaling uit circa 1475 en een Franse uit rond 1490. Afgezien nog van de vele drukken die vanaf het derde kwart van de 15de eeuw verschijnen. Er bestaan meer dan 3.000 verschillende edities van het werk, waarvan 1.000 in het British Museum bewaard worden. Er zouden 545 Latijnse en ongeveer 900 Franstalige edities bestaan. In de loop der tijd verschijnen in bijna iedere taal edities. Ook op internet kun je nu het boek in verschillende talen vinden en lezen.

Tot op de dag van vandaag blijkt dit boek een bron van grote geestelijke en mystieke rijkdom te zijn met veel praktische wenken voor de opbouw van een persoonlijk geestelijk leven. Het boek wordt door alle belangrijke christelijke stromingen gebruikt. Soms met een eigen “vertaling” en weglatingen van bepaalde teksten.

Actuele Nederlandse uitgaven:

Als luisterboek is De Navolging te beluisteren. Druk hiervoor op  luisterboek:   

 

Vertaling Jacques Koekkoek, 

ISBN: 9789043527408, 256 pagina's

Thomas a Kempis (2016), De navolging van Christus. Inleiding en moderne bewerking door Jacques Koekkoek. Kampen: Kok.

 afbeelding 2020 11 29 163046

 

Een bewerking voor jonge lezers is:

ISBN:  9789061731306

Mink de Vries (2008), Thomas a Kempis. De navolging van Christus in jonge taal. Baarn: Adveniat Geloofseducatie.

 Mink jongetaal

 

 

Thomas a Kempis (1985), De navolging van Christus. Naar de Brusselse autograaf. Vertaald door Gerard Wijdeveld. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. Kampen: Kok Agora.

 

Thomas van Kempen (z.j.) Navolging van Christus. Naar het oorspronkelijke handschrift (1441) vertaald en toegelicht door Rudolf van Dijk. Utrecht: Ten Have.

 

 

 

Laatste artikelen