Johannes van Ommen

Johannes van Ommen

Moderne devoot

1350 (Zwolle) - 1420 (Almelo)

De blinde Van Ommen hoorde in 1380 Geert Grote prediken in Zwolle en sloot zich daarna aan bij de beweging van de Moderne Devotie. Samen met twee anderen stichtte hij een leefgemeenschap in Zwolle. Hij behoorde eerst tot de kloosterlingen op de Agnietenberg, maar begon later in het Land van Vollenhove een nieuwe gemeenschap: de Sint Jans Kamp. 

Lees meer: Johannes van Ommen

Otto Spitzen / Thomas a Kempis

Otto Spitzen, een strijder voor Thomas a Kempis uit de 19de eeuw.
Geboren in Steenwijkerwold, pastoor in Zwolle.

Lees meer: Otto Spitzen / Thomas a Kempis

Wandelen op Geert Grootepad

2014-01-13 Geert Groote Pad

GEERT GROOTEPAD  In het voetspoor van de Moderne Devotie

Deze wandelgids is uitgekomen in het kader van de manifestatie 'Zwolle in het licht van de Moderne Devotie', die voorjaar 2012 plaatsvond in ondermeer Museum De Fundatie en het Stedelijk Museum Zwolle. Van deze laatmiddeleeuwse religieuze vernieuwingsbeweging met een grote impact op Noordwest-Europa was Geert Groote uit Deventer de geestelijk vader. De 100 km lange voettocht slingert door het fraaie, afwisselende en rustige Sallandse land, de bakermat van de Moderne Devotie.

Lees meer: Wandelen op Geert Grootepad

Oranje & Religie in 't Loo.... en Thomas!

Koning Willem I 1772 - 1843

Naast de koningsmantel van Konin Willem Alexander kunt u in 't Loo ook de tentoonstellingszaa l'Oranje en Religie' bezoeken.

Halverwege de tentoonstelling kun je worden getroffen door de vitrine waarin een Franse uitgave van 'De imitatio Christi' uit het bezit van koning Willem I ligt opgesteld. Aan de directie van 't Loo hebben we gevraagd om de tekst die bij deze vitrine is geplaatst. Bovendien probeerden we na te gaan of meer Oranje-vorsten bekend waren met 'De Navolging'.

Lees meer: Oranje & Religie in 't Loo.... en Thomas!

2005 Compositie Jacques Reuland

 

" In Monte Sancte Agnetis", zo luidde de compositie van Jacques Reuland ( oud directeur van het Zwolse Conservatorium). Reuland had van de Gemeente Zwolle de erepenning van de stad gekregen als dank voor zijn grote verdiensten voor het muziekleven van de stad. Als 'tegencadeau' maakte hij deze compositie die hij aanbood aan de Stichting Thomas a Kempis, met als voorwaarde dat de Stichting de compositie zou doen uitvoeren door oud-studenten van het Conservatorium. Op 26 februari 2005 vond het concert plaats in de OLV Basiliek door het Zwols Vocaal Ensemble o.l.v. Martien Hovestad, teksten werden gesproken door Henk van Ulsen, twee solisten en instrumentaal ensemble. Een volle kerk, een geslaagd concert.


Meer weten over deze begeesterde maar gewoon gebleven man? Klik hier

 

 

 

 

Annemiek Schrijver

Schrijfster, documentairemaakster en IKON-presentatrice

( Het Vermoeden)

Annemiek Schrijver behoort tot de 5 personen die voorjaar 2012 hebben toegestemd om als lid van het Comité van Aanbeveling te opereren. Annemiek Schrijver kan je het best leren kennen door haar veelzeggende website. Ze is door haar opleiding en veelsoortige banen op verrassend veel terreinen thuis. Rond snuffelen op haar mooi vorm gegeven website levert hele fijne teksten en verwijzingen op. Een 'must' om even te bezoeken!

De dialoogtafel op Hogeschool Windesheim

De dialoogtafel is een initiatief van het Geert Groote Instituut om een bijdrage te leveren aan de vorming van de identiteit van de Christelijke Hogeschool Windesheim.

Wat heeft het fraterhuis in Deventer te maken met Thomas a Kempis?

Florens Radewijnsz (ca1350-1400) is ook de stichter van het eerste fraterhuis in Deventer, waar de grondslag wordt gelegd voor de latere huizen van de Broeders van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven. Het betreft een gemeenschap van leken, die geen kloostergeloften aflegden, maar gehoorzaamheid beloofden aan de rector van het huis en met elkaar wilden leven volgens het ideaal van de vroege kerk, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen (Hand.4:32).

Het raadsel omtrent zijn inwijding

Na een lange noviciaatperiode doet Thomas in 1406 zijn eeuwige professie, maar het zal nog tot 1413 of 1414 duren voordat hij zich tot priester laat wijden. Waarom zo lang gewacht? Het is onbekend.

Een ingehouden tijdloze blik

Thomas a Kempis oude portret-kleinOp tal van afbeeldingen valt zijn ingehouden tijdloze blik op. Wat overeenstemt met zijn kijk op zaken zoals hij die in de 15e eeuw in een flink aantal publicaties verwoordde.

‘Met een boekje in een hoekje’

' Het ware portret van Thomas a Kempis'-kleinMet een boekje in een hoekje.

Thomas a Kempis

Lees meer: ‘Met een boekje in een hoekje’

Het oudste nog bestaande gebouw uit de tijd van Thomas

Na de dood van Geert Grote in 1384 nam Florens Radewijnsz de leiding over van de Broeders van het Gemene Leven, de gemeenschap van de Moderne Devoten. Hij stichtte in 1387 een klooster te Windesheim bij Zwolle, dat het moederklooster zou worden van de Congregatie van Windesheim. Dit is het oudste nog bestaande gebouw dat gekoppeld is aan het verleden van Thomas a Kempis.

Lees meer: Het oudste nog bestaande gebouw uit de tijd van Thomas

De broer van Thomas

Thomas heeft een vijftien jaar oudere broer, Johannes. Hij wordt gerekend tot de kloosterlingen van de eerste generatie van de Moderne Devotie en was betrokken bij de stichting in 1387 van het eerste klooster van de Windesheimer Congregatie in Windesheim, enkele kilometers ten zuiden van Zwolle.

Lees meer: De broer van Thomas

Oudste bekende afbeelding van Thomas a Kempis

Oudste afbeeldeing Thomas a Kempis-kleinDe vermoedelijk oudste bekende afbeelding van Thomas a Kempis. Anonieme houtsnede - Brabant na 1471, vóór 1484 - vervaardigd in Rookklooster bij Brussel naar tekening van Hugo van der Goes. Deze afbeelding hieronder is een deel van een groter geheel (slechts ca 60 x 40 cm) en bevindt zich momenteel in het Koninklijk Prentenkabinet in Kopenhagen.

Het gebeente van Thomas

Thomas a Kempis is overleden op 25 juli 1471 in het Agnietenbergklooster bij Zwolle en aldaar begraven. Na het opgraven van het gebeente van Thomas van Kempen in 1672 zijn deze geplaatst in een reliekschrijn, vervaardigd door Hermannus van Arnhem. Deze fraai bewerkte reliekschrijn had in de betrekkelijke anonimiteit een plaats gekregen in de nieuwe Sint-Michaëlskerk aan de Bisschop Willebrandlaan in Zwolle-Oost. Daar bevond het zich tot 2005.

Lees meer: Het gebeente van Thomas

Schilderij in Onze Lieve Vrouwenbasiliek (Zwolle)

Schilderij thak-kleinIn de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Zwolle bevindt zich een schilderij, waarop Thomas van Kempen is afgebeeld, met op de achtergrond het gebouwencomplex van het Agnietenbergklooster. Ook is op het schilderij Arnold Waeyer (1606-1692), de aartspriester van Salland te zien. Hij gaf leiding aan een belangrijk deel van het kerkelijk leven van de Zwolse katholieken in de schuilkerkentijd. Op het schilderij is een uitvoerige Latijnse tekst aangebracht.
Indien de tekst betrouwbaar is, zou het schilderij dateren van 1569 en geschilderd zijn in opdracht van Johannes Cuperinus, de laatste prior van het Agnietenbergklooster. Hij heeft naar zijn zeggen, de tekst en het zelfportret laten toevoegen in 1654. In het Stedelijk Museum Zwolle hangt een vrijwel identiek schilderij.

Standbeeld en geboortehuis

In de geboorteplaats van Thomas a Kempis in Kempen (Duitsland), 25 km ten oosten van Venlo staat een standbeeld ter nagedachtenis van hem. Ook de plek van zijn geboortehuis is bekend.

Grafmonument

Op 11 november 1897 werd een grafmonument van hem onthuld in de Sint-Michaëlskerk aan de Roggestraat in Zwolle, in het bijzijn van de rooms-katholieke aartsbisschop van Utrecht.

In 1892 werd een neogotische kerk gebouwd gewijd aan St. Michaël. Daar werd een fraai praalmonument gebouwd voor Thomas door Friedrich Mengelberg. Met giften van de paus, de koning van Noorwegen en andere weldoeners werd het grote monument achter in de kerk tegen de toren aan gebouwd.

Lees meer: Grafmonument

Thomas a Kempis College

Op de Schuurmanstraat in Zwolle is een school naar Thomas a Kempis vernoemd.

Straatnamen

Als u fietst van de Aa-landen (Zwolle), rijdend door de Devotentunnel onder de A28 en op dit fietspad aan het eind rechtsafslaand komt u op de Geert Grootestraat. De gemiddelde Zwollenaar zal niet direct beseffen hier te maken te hebben met een mooi en belangrijk stuk geschiedenis van Zwolle en Salland.

Geert Grote (1340-1384, een Deventenaar) wordt algemeen als de stichter van de Moderne Devotie beschouwd. En vooral in de wijk Diezerpoort-Noord is een flink aantal straatnamen genoemd naar betrokkenen uit deze belangrijke lekenbeweging van 'Zusters en Broeders des Gemenen Levens'. Thomas a Kempis was er een van.

Thomas Verein e.V. Kempen

Ook in zijn geboorteplaats in  Kempen is een Thomas a Kempis organisatie, zie  http://www.thomas-verein.de/

Thomas a Kempis in het Rijksmuseum

Het register van de uitgave "Stadswandelingen Amsterdam in het jaar 1918 (of 1915)" vermeldt, dat er op blz. 163 informatie is opgenomen over Thomas a Kempis.

Wat blijkt? Er bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam een glas-in-lood-afbeelding van Thomas a Kempis. Zijn afbeelding is opgenomen in het glas-in-lood-venster dat zich bevindt in de Middenzaal van de Bovenverdieping. Daar bevinden zich 5 geschilderde vensters, gemaakt door glasschilder Dixon uit Londen. Boven het meest oostelijke boograam bevindt zich nog een venster. In dat venster zijn opgenomen: Thomas a Kempis (Godsgeleerdheid), Plato (Wijsbegeerte) , Vondel (Dichtkunst), Sweelinck (toonkunst).

Lees meer: Thomas a Kempis in het Rijksmuseum

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de