Intentieverklaring Moderne Devotie

 

Intentieverklaring Moderne Devotie

De intentieverklaring Moderne Devotie staat voor samenwerking op het gebied van de Moderne Devotie in verleden, heden en toekomst. Het verdrag wordt ondertekend door de burgemeesters van Deventer en Zwolle.

Deventer en Zwolle staan bekend als Hanzesteden, maar ook als de twee steden waar in de late Middeleeuwen de Moderne Devotie haar wortels heeft. Daar horen ook de dorpskernen Diepenveen en Windesheim bij, beide van historische betekenis in het kader van de Moderne Devotie.

Bekende Moderne Devoten waren Geert Groote stichter van de beweging in Deventer en Thomas a Kempis verdieper van de beweging in Zwolle.

Het gedachtegoed van de Moderne Devotie staat de laatste jaren weer in debelangstelling. Dit blijkt onder andere uit de hedendaagse opleving van de Moderne Devotie met door de Moderne Devotie geïnspireerde kunsttentoonstellingen in Zwolle en het Geert Grote centrum in Deventer.

Om het gedachtegoed van de Moderne Devotie levend te houden, samenwerking tussen personen en instellingen die dit levend houden tot hun taak of verantwoordelijkheid rekenen te bevorderen, en anderen in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken met dit gedachtegoed, ondertekenen de burgemeesters van Deventer en Zwolle een intentieverklaring waarbij zij zich zullen inspannen om die samenwerking te stimuleren.

 

Inhoud van de intentieverklaring:

(in de volksmond “Verdrag van Windesheim”)

De burgemeester van Deventer, de heer ir. A.P. Heidema, en de burgemeester van Zwolle, de heer drs. H.J. Meijer, bekrachtigen de intentieverklaring met hun handtekening namens respectievelijk de gemeente Deventer en de gemeente Zwolle. Daar waar in de intentieovereenkomst wordt gesproken over 'de burgemeesters' worden de burgemeesters van Deventer en Zwolle bedoeld.

1. De burgemeesters dragen het cultuurhistorisch erfgoed van de Moderne Devotie een warm hart toe en bevorderen - voor zover dit binnen hun vermogen en de bevoegdheid van hun gemeenten ligt - het behoud en onderhoud ervan.

2. De burgemeesters stimuleren historische, culturele en toeristische instellingen om samen te werken, opdat het cultuurhistorisch erfgoed en gedachtegoed van de Moderne Devotie blijvend en zichtbaar aandacht krijgt in hun gemeenten.

3. De burgemeesters zien daarbij niet alleen voor de overheid maar nadrukkelijk ook voor andere partijen in de samenleving een rol weggelegd.

4. De burgemeesters achten het van betekenis dat het gedachtegoed van de Moderne Devotie ook in de huidige samenleving levend wordt gehouden en actuele betekenis wordt gegeven. Zij zetten zich er voor in, voor zover dat in hun vermogen ligt, dat personen en organisaties hiermee kennis kunnen maken.

5. Alle partijen in de samenleving - variërend van overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs tot culturele, kerkelijke en overige instellingen - kunnen in het verder brengen van het cultuurhistorisch erfgoed en gedachtegoed van de Moderne Devotie een eigen aandeel en verantwoordelijkheid nemen. De burgemeesters faciliteren indien gewenst overleg tussen de diverse personen, organisaties en instellingen die geïnspireerd door deze waarden een verbinding willen maken en tot afstemming en samenwerking willen komen.

Windesheim, 16 november 2011

Ondertekend door de burgemeesters van Deventer en Zwolle, resp. Ir. A.P. Heidema en drs. H.J. Meijer

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur