Akte van oprichting stg Thomas a Kempis 1988

 

1. de heer ANTONIUS JOHANNES HENDRIKMAN, leraar, wonende te Zwolle, Hélèn Swarthstraat 4;

2. de heer HENDRIK OLDE, predikant, wonende te Zwolle, Groot Wezenland 39.

 

De comparanten verklaarden bij deze een stichting op te rich­ten en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

 

 

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: STICHTING THOM.AS A KEMPIS.

De stichting ontleent haar naam aan Thomas a Kempis, exponent van de Moderne Devotie, regulier kanunnik van het voormalig klooster Agnietenberg te Zwolle.

2. De stichting is gevestigd te Zwolle.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

 

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel:­

a. Het wekken van belangstelling voor de historische, culture­le en geestelijke waarden van he erfgoed van de Moderne Devo­tie, met name voor de stad Zwolle en zijn omgeving.

b. Het bevorderen van deze waarden in hun bruikbaarheid voor de eigentijdse samenleving.

c. Het uitdragen van deze waarden vanuit het gemeenschappelijk draagvlak van de verschillende christelijke kerken in      Zwolle en omgeving, zoals blijkt uit de samenstelling van het Podium va Kerken.

d. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van publicaties, het organiseren van cursussen en bijeenkomsten, en gelegenheid tot bezinning, het in­stellen en doen functioneren van werkgroepen en het onderhouden van contacten met verwante organisaties.

 

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde beginkapitaal, bestaande uit het tegoed van de Werk­groep Thomas,a Kempis te Zwolle op de dag van de oprichting van de stichting­;

  donaties en bijdragen;

  schenkingen, erfstellingen en legaten;

  alle andere verkrijgingen en baten.

 

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt   met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde   door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd. Bij de benoeming van de bestuursleden dient het bestuur ernaar te stre­ven dat de verschillende Kerkelijke groeperingen, waarvan leden aan het werk van de stichting deelnemen, in een zo reëel mogelijke verhouding in het bestuur vertegenwoordigd zijn.

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na periodiek aftreden terstond herbenoembaar. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld. Indien een

bestuurslid in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt hij op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger.

4. Het Podium van Kerken te Zwolle is gerechtigd een vertegen­woordiger als contactpersoon voor het bestuur te benoemen. De­ze contactpersoon wordt voor de bestuursvergaderingen uitgeno­digd, heeft daarin een adviserende stem en kan zich door een ander lid van het Podium laten vertegenwoordigen.

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

6. Bij het ontstaan van één (of meer) vakature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan

van de vakature(s) daarin voorzien door de benoeming van één(of meer) opvolger(s).

7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

 

 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zwolle.

2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien tenminste twee van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzit­ter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roe­pen met inachtneming van de in leden 4 en 5 vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt   behoudens het in lid 3 bepaalde   door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet mee­

gerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. ­

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met

algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vast­

gesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde le­den ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schrif­telijk, telegrafisch of per telex hun mening te uiten. Van een

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voor schrij­ven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meer­derheid van de geldig uitgebrachte stemmen

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, ten­ zij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; bij staking van de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen

 

 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkom­sten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede­schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk, danwel door één van hen te zamen met een ander door het bestuur aangewezen bestuurslid

 

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt, behalve door periodiek aftreden:

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijk bedanken, alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

 

 

REGLEMENT

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waar in die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vakature bestaat.

Indien in een vergadering geen besluit kan worden genomen, omdat niet alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of verte­genwoordigd zijn, zal er niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden een be­sluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek af­schrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor­ zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, be­doeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Onmiddellijk na afloop van de vereffening worden de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedeponeerd bij het gemeentearchief van Zwolle.

 

 

SLOTBEPALING

Artikel 13.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1, dat voor de eerste maal tot bes­tuursleden van de stichting worden benoemd:

1. de comparant sub 1, als voorzitter;

2. mevrouw Mieke Stein Buddingh', wonende te Zwolle, Groot Wezenland 32, als secretaris;

3. de heer Hubertus Johannes Maria van den Berg, wonende te Zwolle, Dorpsstraat 40, als penningmeester;

4. de comparant sub 2, als lid.

5. de heer ir. Casper Diederik Viehoff, wonende te Zwolle, Groot Wezenland 40, als lid.

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver­schenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle­zing daarvan geen prijs te stellen.­

Vervolgens is deze, akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend

A.J. Hendrikman; H. Olde; D. Klein

 

 

VOOR AFSCHRIFT

(stempel en handtekening MR. D. Klein, notaris te Zwolle)

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de