Jaarverslag 2018

 

jaar1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 7

jaar 8

 

 

 

Financieel verslag 2017 / 2018

De inkomsten en uitgaven waren in 2018 ongeveer zoals begroot. Er kan worden gesteld dat de stichting er financieel gezond voorstaat.

De kascontrole over het jaar 2017 is door bestuurslid Jan Bijlsma uitgevoerd en de boekhouding is correct bevonden.

Balans per 31 december 2018 (bedragen in euro)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa                    520,00

Liquide middelen                                              5574,01

Glossy's Thomas                                                100,00

Boeken Navolging                                                 0,00

--------

Totaal activa                                                    6194,01

PASSIVA

Reserves                                                          6194,01

-----------

Totaal passiva                                                 6194,01

 

Staat van Baten en Lasten (bedragen in euro)

                                                                                                   2017          2018

BATEN

  Baten uit fondswerving

    Bijdragen vrienden                                                           1894,00      1857,00

    Subsidie voor film                                                            4118,68

  Baten spaarrekening

    Rente op spaarrekening                                                      13,24             9,90

  Overige baten

    Verkoop glossy                                                                   28,70          314,70

    Boekencentrum Royalty's glossy                                       52,32            26,00

    Rondleidingen

    Giften bij inzet bestuur                                                       85,00

    Giften zomeravondontmoetingen                                       80,90             80,65

     Entree lezing                                                                    150,00

Totaal baten                                                                       6422,84         2288,25

LASTEN

  Bestedingen aan de doelstelling

    Zomeravondontmoetingen                                              128,21               140,34

    Najaarslezing Lustrum 30 jaar                                          10,49             1488,08

    Najaarslezing  2017                                                         359,98               220,00

    Website                                                                            404,71               163,98 

    Nieuwsbrief, druk en verzenden                                      273,71              512,67

    Glossy's                                                                           740,11                  6,00

    Folder van de Stichting                                                    58,11

    Film Thomas a Kempis                                                                           5196,70

  Totaal bestedingen aan de doelstelling           1939,32                                          7727,77

   Kosten van beheer en administratie

    Abonnementen                                                                 39,85                  60,00

     Administratie / bestuurskosten                                                                   41,90

     Kosten ING betaalrekening                                           120,54                 124,19

     Diverse                                                                           30,00                    39,67

Toaal lasten                                                                      2165,71              7993,53

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur