Jaarverslag 2017

· Inleiding

De Stichting kijkt terug op een jaar met veel activiteiten die werden gerealiseerd of verder ontwikkeld, inhakend op veranderingen en gebeurtenissen die in de stad Zwolle en elders plaatsvonden.

De Grote Kerk te Zwolle werd Academiehuis De Grote Kerk, met een bruisend programma van bezinningen, lezingen, exposities en vieringen. Ook biedt zij op gezette tijden onderdak aan een pioniersplek van de PKN die het doel heeft de Moderne Devotie meer onder de aandacht te brengen.

Mink de Vries reisde veel door het land en ontdekte dat op veel meer plekken dan gedacht de Moderne Devotie haar wortels heeft.

Het was het jaar van de herdenking van 500 jaar Reformatie en het jaar waarin de Hanzedagen werden gehouden in Kampen op 16 , 17 en 18 juni. Ook het jaar waarin de Stichting de banden met Kempen heeft aangehaald en het jaar waarin zij trachtte om de Moderne Devotie op de lijst van Immaterieel Werelderfgoed van de UNESCO geplaatst te krijgen.

· Bestuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2017 vijf maal vergaderd: op 23/01, 06/03, 08/05, 28/08 en 13/11.

De vaste vergaderlocatie is de prettige ontvangstruimte in het huis van Bert Pierik aan de Bergkloosterweg, tegenover de plaats waar het klooster van Thomas gestaan heeft.

Het is een goede gewoonte geworden dat na de opening van de vergadering door de voorzitter Mariska van Beusichem, Bert Pierik een korte lezing houdt uit De Navolging van Christus in de vertaling van Rudolf van Dijk. De bestuursleden ervaren dit allen als een mooie start van de avond.

Moderne Devotie Award voor oud-bestuurslid en - voorzitter, tevens adviseur van de Stichting : Ton Hendrikman.

Op 27 mei werd de Moderne Devotie Award uitgereikt aan Ton Hendrikman wegens zijn grote bijdrage aan het doen herleven van het gedachtegoed van de Moderne Devotie. Deze Award is ingesteld door de ChristenUnie en werd dit jaar uitgereikt door de Overijssels fractievoorzitter van de CU en Statenlid Jan Westert. De uitreiking vond plaats in de bovenzaal van de kerk te Windesheim. Na de uitreiking werd een lezing gehouden door ds. H. de Jong, emeritus predikant van de hervormde kerk van Windesheim en oud- bestuurslid van de Stichting. In de lezing werd een verbinding gelegd tussen de Moderne Devotie en de Reformatie met een toepassing gericht op onze tijd.

Jan Willem Vinke en Mink de Vries vertegenwoordigden het bestuur van de Stichting.

Buitenlandse contacten van het bestuur met Nordhorn en Kempen

In januari is door Kloster Frenswegen in Nordhorn per post het uitgebreide jaarprogramma 2017 aan het bestuur toegestuurd. Wij sturen hun jaarlijks onze drie Nieuwsbrieven. Persoonlijke contacten zijn er tot op heden niet.

 Ook de band met de Thomas Verein Kempen is aangehaald. Henk Tacken heeft contact gehad met Angela Janssen (Thomas Stiftung) en Frau Dr. Ulrike Bodeman-Kornhaar ( Thomasarchief) te Kempen. 

Frau Angela Janssen overweegt een Glossy Thomas in het Duits uit te geven, in navolging van onze Glossy Thomas. Besprekingen met Mariska van Beusichem, de bedenker en hoofdredacteur van de Glossy Thomas, zijn in gang gezet.

Bert Pierik reisde met de filmploeg afgelopen jaar naar Kempen af voor opnames in de St. Marienkirche, de kerk waar hoogstwaarschijnlijk Thomas a Kempis gedoopt is.

De Glossy Thomas

Uitgeverij Boekencentrum heeft in september 2017 de voorzitter via een schrijven bericht dat de Glossy Thomas tegen een opruimingsprijs op de markt werd gezet. De Stichting heeft vervolgens 500 Glossy’s van het Boekencentrum aangekocht en in voorraad genomen.

Deze Glossy’s kunnen alsnog via de Stichting gekocht worden.

Film/ Documentaire Thomas a Kempis en Moderne Devotie

Aan de film is hard gewerkt door scriptschrijver Bert Pierik en de filmers. Opnames zijn o.a. gemaakt in het Rijksmuseum te Amsterdam en op significante plekken in Kempen .

In 2017 is de financiering van de film/documetaire rondgekomen dankzij:

- een gift van Lionsclub Zwolle

- een gift vanStichting Emmanuelshuizen, Zwolle

- een gift van Thomas-Stiftung Kiefer, Kempen

- de collecteopbrengt van een oecumenische dienst in de Zwolse Oosterkerk

- persoonlijke donaties aan Bert Pierik na rondleidingen over begraafplaats Bergklooster

- een gift van het bestuur van Begraafplaats Bergklooster

Er wordt naar gestreefd de film/documentaire bij de viering van het 6de Lustrum van de Stichting in oktober 2018 in première te laten gaan.

· Contact met de Vrienden via vaste activiteiten en Nieuwsbrieven

Het bestuur onderhoudt het contact met de Vrienden overwegend via de Nieuwsbrieven. De Vrienden ontvingen in 2016 drie Nieuwsbrieven : Jaargang 7, nr 1. februari, nr.2 mei en nr. 3 oktober.

In de Nieuwsbrieven staan de aankondigingen van de activiteiten van de Stichting, met name data en thema van de jaarlijkse Zomeravondontmoetingen en van de Najaarslezing.

Deelname aan de Zomeravondontmoetingen is gratis, aan de Najaarslezing is een toegangsprijs verbonden met een korting voor onze vrienden.

De Nieuwsbrieven worden – uit kostenoverweging - overwegend per e-mail aan de Vrienden verzonden maar aan een nieuwe vriend die kenbaar maakt de Nieuwsbrief liever per post te ontvangen, wordt de Nieuwsbrief in hard-copy toegestuurd.

Nieuwe Vrienden melden zich aan via de website maar ook tijdens lezingen, cursussen en Zomeravondontmoetingen.

Met Kerstmis 2017 is een kerstkaart als dank aan de Vrienden toegezonden.

Helaas verliest de stichting ook Vrienden. De belangrijkste oorzaak is overlijden maar ook ouderdom waardoor deelname aan activiteiten niet langer mogelijk is.

Zomeravondontmoetingen met vrienden en andere belangstellenden

De Zomeravondontmoetingen vonden in 2017 plaats op de zaterdagavonden: 17 en 24 juni en 01 juli, alle bij de Gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg in Zwolle.

Het thema waarvoor het bestuur dit jaar gekozen had was: “ Lijden, erop of eronder”.

De sprekers waren :

· Marijke Groot, ervaringsdeskundige Dimence

· Dr. Margreet de Vries-Schot, theologe en psychiater bij GGZ Christoph

· Annie Hasker, theologe en geestelijk verzorger Isalakliniek Zwolle

In hun mooie en betrokken lezingen slaagden de sprekers er vaak op indrukwekkende wijze in een verband te leggen tussen de woorden van Thomas a Kempis in De Navolging van Christus en het lijden dat zij zelf hadden doorgemaakt of waarvan zij in de omgang met hun patiënten/pastoranten hadden vernomen.

De teksten van de lezingen zijn terug te lezen op onze website www.thomasakempiszwolle.nl.

Uiteraard was er ook weer prachtige muziek die de lezing van de sprekers tijdens de drie avonden omlijstte. Dit keer werd de muziek ten gehore gebracht door respectievelijk:

· Domini Cantus, o.l.v. René van Breukelen.

· Maaike Gerritsen, viool en Sofie van Boheemen, altviool

· Jeroen van Dijk, cello & Rik Hasselman, gitaar

De 9de Thomaslezing voor vrienden en andere belangstellenden

Op 7 november werd de 9de Thomaslezing, gehouden door theoloog en journalist Twan Geurts, auteur van De Nederlandse Paus, Adrianus van Utrecht, 1459-1523. Uitgeverij Balans 2017.

In zijn boeiende lezing legde de spreker verband tussen de Nederlandse Paus en de Moderne Devotie. De latere Paus Adrianus VI had namelijk als jongen onderwijs genoten bij de Moderne Devoten in Deventer en vermoedelijk ook in Zwolle. In zijn boek en ook in de lezing werd verband gelegd tussen Adrianus VI en zijn tijdgenoten Erasmus en Luther. Zeker in het Lutherjaar 2017 een interessante combinatie.

Op de website staat de volledige tekst van de lezing van Twan Geurts, voor wie het nog eens na wil lezen.

De lezing werd gehouden in de consistoriekamer van de Grote Kerk te Zwolle, thans Academiehuis.

· Verder activiteiten van bestuursleden

Januari 2017 begon goed doordat Mariska van Beusichem namens de Stichting tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Lionsclub Zwolle in theater De Spiegel een cheque van E 2000.—in ontvangst mocht nemen, bestemd voor de film/documentaire over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie.

Er komen regelmatig aanvragen binnen bij het bestuur om lezingen of rondleidingen te geven over de Moderne Devotie. Meestal worden deze door Mariska van Beusichem, Mink de Vries en Bert Pierik verzorgd. In mei heeft Mariska van Beusichem bijvoorbeeld voor een

groep ondernemers in Zwolle een lezing gehouden, gevolgd door gesprekken over de Navolging en de betekenis daarvan voor hun ondernemerschap.

Mink de Vries ging op zoek naar kloosters van de Moderne Devotie door Nederland, onder andere in Friesland. Dat de Moderne Devotie meer bekend aan het worden is in Nederland merkt de Stichting aan het aantal bezoeken aan Zwolle en aanvragen voor rondleidingen langs plaatsen van de Moderne Devotie zoals bijvoorbeeld uit Bergen (NH).

Mariska van Beusichem is benaderd door het Oversticht om materiaal te ontwikkelen voor twee lessen voor groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Onderwerp is de Moderne Devotie als erfgoed van Zwolle. Mariska biedt de scholen aan met bovengenoemde groepen de Navolging te lezen. Mink de Vries zal vervolgens rondleidingen geven.

Plaatsing Moderne Devotie op de lijst van Immaterieel erfgoed van de UNESCO

In januari is door de Alliantie Moderne Devotie een aanvraag ingediend bij het Kenniscentrum van de Stichting Erfgoed te Culemborg om genomineerd te kunnen worden voor de lijst van Immaterieel Werelderfgoed van de UNESCO

Jan Willem Vinke , Henk Tacken en Mink de Vries vertegenwoordigen de Stichting tijdens de besprekingen van het Historisch Centrum Overijssel/ Stichting IJsselacademie.

Ewout van der Horst ( IJsselacademie) is projectleider.

Nadat er heel veel werk is verzet door de diverse deelnemende partijen en een indrukwekkend “Erfgoedzorgplan Immaterieel Cultureel Erfgoed” is ingediend, is helaas in juni meegedeeld dat de Moderne Devotie als gedachtegoed geen kans maakt om “op de nationale inventaris van immaterieel culturele erfgoed in Nederland geplaatst te worden”.

Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Op zondag 5 februari is het Ontmoetingshuis Moderne Devotie opgericht in een viering in de Grote Kerk te Zwolle. Het Ontmoetingshuis is een Pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland en wordt gestalte gegeven door Ds. Hans Tissink.

Voor de Stichting Thomas a Kempis zijn Jan Willem Vinke en Mink de Vries bij dit project betrokken

· Website

De site is in 2017 door veel meer mensen bezocht dan in voorgaande jaren. We zullen ook dit jaar de site weer actueel houden zodat bezoekers steeds terug komen.

· Financieel verslag en jaarverslag

Op de site staat het financiële verslag van 2017. De inkomsten en uitgaven waren in 2017 ongeveer zoals begroot. Er kan worden gesteld dat de stichting er financieel gezond voorstaat.

De kascontrole over het jaar 2016 is door bestuurslid Jan Willem Vinke uitgevoerd en de boekhouding is correct bevonden.

f1

Subsidie en fondsen is een reservering voor de Thomas film.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de