Jaarverslag 2016

 

  • Algemeen

De Stichting kijkt terug op een bruisend jaar met veel activiteiten die werden gerealiseerd of verder ontwikkeld

 

  • Bestuur

Bestuursvergaderingen/ collaties

Het bestuur heeft in 2016 zes maal vergaderd: op 11/01, 22/02, 25/04, 06/06, 29/08 en 24/10.

De vaste vergaderlocatie is de gastvrije woning van bestuurslid Bert Pierik aan de Bergkloosterweg. Na de opening van de vergadering door de voorzitter Mariska van Beusichem, wordt de vergadering ingeleid door Bert Pierik met een korte lezing uit De Navolging van Christus, in de vertaling van Rudolf van Dijk .

Oud-voorzitter en adviseur van de Stichting Ton Hendrikman nam afgelopen jaar deel aan drie van de zes vergaderingen: 22/02, 29/08 en 24/10.

Voor een eigen collatie kwam het bestuur op 14/03 en 10/10 bijeen. Beide collaties werden gehouden door bestuurslid Jan Bijlsma. Hij sprak over de volgende onderwerpen: De Stichting Emmanuelshuizen en de belangrijkste kenmerken van de beweging van de Moderne Devotie.

 

Comité van Aanbeveling

Mgr. Dr. G.N. J. de Korte, lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Thomas a Kempis, is in 2016 van het bisdom Groningen/Friesland overgeplaatst naar Brabant , als Bisschop van het bisdom Den Bosch.

 

En verder ……

Op 14/04 bezocht het bestuur oud-penningmeester Gerard Schoutsen in zijn nieuwe woonplaats Arnhem, om het boompje, afkomstig van de Agnietenberg, hem als afscheidsgeschenk door het bestuur aangeboden, in zijn groei in zijn tuin te bewonderen.

 

Het bestuur heeft verder kennis genomen van de verdere ontwikkelingen betreffende de verblijfplaats van de onderkaak van Thomas a Kempis, die zich vrijwel zeker in het Benedictijnerklooster Solesmes, bij Le Mans in Frankrijk ,bevindt.

 

Bestuurslid Mink de Vries ontvangt Geert Grooteprijs in Deventer

Op vrijdag 7 oktober aan het slot van de 8ste editie van de Geert Groote Dagen is de Geert Groote prijs uitgereikt aan Mink de Vries wegens zijn onvermoeibare inzet voor het tot leven brengen van het geestelijk erfgoed van Geert Groote, Thomas a Kempis en de Moderne Devotie.

De Geert Groote prijs wordt iedere twee jaar, begin oktober, uitgereikt aan een auteur die op toegankelijke wijze heeft geschreven over de invloed van Geert Groote op de Moderne Devotie. In de jury hebben plaats Georg Hartog, Anne van der Meiden en voorzitter Piet Tillema.

 

Voorzitter Mariskavan Beusichem benoemd tot stadspastor in de Grote kerk te Zwolle

Tijdens de Michaels-viering op zondag 25 september heeft voorzitter Mariska van Beusichem onder grote belangstelling haar intrede gedaan als stadspastor van de Grote Kerk te Zwolle. Mariska sprak tijdens de dienst over de verbondenheid tussen Kerk en Stad.

Vertegenwoordigers van de Zwolse samenleving hebben ieder op eigen wijze hun “zegen “ gegeven aan het werk van Mariska.

 

Buitenlandse contacten

De buitenlandse contacten moeten weer aangehaald worden. Het betreft hier contacten met het Kloster Frenswegen en de Thomas Verein Kempen.

Van Kloster Frenswegen wordt in januari ieder jaar per post het uitgebreide jaarprogramma ontvangen.

Bestuurslid en penningmeester Henk Tacken gaat de relatie met de Thomas Verein Kempen aanhalen. Ook Bert Pierik zal komend jaar naar Kempen, de geboortestad van Thomas, afreizen voor filmopnames.

 

De Glossy’s Thomas

De Glossy’s zijn nog steeds op voorraad verkrijgbaar bij de uitgever en bol.com. Via de Stichting Thomas a Kempis worden Glossy’s verkocht, o.a. bij lezingen en workshops en verder besteld via de website.

 

  • Contact met de Vrienden / Nieuwsbrieven

Het bestuur onderhoudt het contact met de Vrienden overwegend via de Nieuwsbrieven. De Vrienden ontvingen in 2016 drie Nieuwsbrieven : Jaargang 7, nr 1. februari, nr.2 mei en nr. 3 oktober.

In de Nieuwsbrieven stonden de aankondigingen van de activiteiten van de Stichting, met name data en thema van de jaarlijkse Zomeravondontmoetingen en van de Najaarscursus.

Deelname aan de Zomeravondontmoetingen is gratis, aan de Najaarscursus is een toegangsprijs verbonden met een korting voor onze vrienden.

De Nieuwsbrieven worden – uit kostenoverweging - overwegend per E-mail aan de Vrienden verzonden, maar een nieuwe vriend die kenbaar maakt de Nieuwsbrief liever per post te ontvangen, wordt deze in hard-copy toegestuurd.

Nieuwe Vrienden melden zich aan via de website, maar ook tijdens lezingen, cursussen en Zomeravondontmoetingen.

Helaas verliest de stichting ook vrienden. De belangrijkste oorzaken zijn ouderdom, waardoor deelname aan activiteiten niet langer mogelijk is, en overlijden.

 

  • Zomeravondontmoetingen

De Zomeravondontmoetingen vonden plaats op de zaterdagavonden: 18 en 25 juni en 02 juli, alle bij de Gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg in Zwolle.

Het thema waarvoor het bestuur dit jaar gekozen had was: “Onderwijs en de Moderne Devotie”

De sprekers waren :

  Dhr. Bert Beun, voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College, Zwolle,

  Mw. Coby Zandbergen, voorzitter van het College van Bestuur van het Cibap, Zwolle

  Mw. Josephine Woltman Elpers, directeur domein techniek Windesheim, Zwolle

 

Sprekers werden verzocht de relatie die zij zagen tussen hun tak van onderwijs en hun visie daarop, en de Moderne Devotie in hun lezing naar voren te brengen.

De boeiende lezingen van de sprekers zijn terug te lezen op onze website www.thomasakempiszwolle.nl.

Uiteraard was er ook weer prachtige muziek die de lezing van de sprekers tijdens de drie avonden omlijstte. Dit keer werd de muziek ten gehore gebracht door respectievelijk:

  Maaike Gerritsen, viool,

  Jeroen van Dijk, cello & Rik Hasselman, gitaar

  Domini Cantus, o.l.v. René van Breukelen.

 

  • De Najaarscursus 2016

Dit jaar stond tijdens de drie cursusavonden op 8, 15 en 22 november 2016 het thema “Moderne Devotie en Democratie” centraal.

Sprekers waren:

  Dhr. Arie Slob (directeur van het Historisch Centrum Overijssel),

  Dhr. Henk Hagoort (voorzitter van het college van Bestuur van de Hogeschool Windesheim ) en

  Hildo van Engen (historicus en hoofd Streekarchief van de Langstraat , Heusden en Altena).

 

Op geheel eigen en boeiende wijze gaven de drie sprekers inhoud aan het thema. Uit de vele vragen uit de zaal bleek de betrokkenheid van de toehoorders bij het onderwerp.

De cursus vond plaats in de Consistoriekamer van de Grote Kerk te Zwolle.

De opkomst was groot.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers van de Grote Kerk, die deze drie avonden behulpzaam waren met het inrichten van de Consistoriekamer en de ontvangst en de catering. Hartelijke dank!

 

  • Activiteiten/ Rondleidingen, lezingen en diverse optredens

 

Mink de Vries bij Hanneke Groenteman over Gastvrijheid (ten aanzien van Buitenlanders)

Tijdens het Bevrijdingsfestival op vrijdag 5 mei in Zwolle was Mink een van de vier gasten die mochten plaats nemen aan de Keukentafel van Hanneke Groenteman in het Wereldpaviljoen. Mink nam de gelegenheid te baat te praten over het gedachtegoed van de Moderne Devotie.

 

Eind mei leidde Bert Pierik tijdens de “Week van der begraafplaats” (georganiseerd door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) belangstellenden rond over de Begraafplaats Bergklooster met aandacht voor Thomas a Kempis.

 

Eind mei heeft Mink de Vries een meeting gehad met Nieuw-Europa City makers, stadsdelegaties uit diverse landen van Europa, namelijk uit Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Engeland, Bulgarije en Ierland, die zich bezighouden met de leefbaarheid van de stad. Mink nam hen mee op een rondleiding door Zwolle langs plaatsen van de Moderne Devotie.

Mariska van Beusichem heeft een aantal lezingen over de Moderne devotie en Thomas a Kempis gegeven onder andere bij Vorming en Toerusting van de Overbetuwe in april en later ook bij de Vrijmetselaarsloge in Velp.

 

Ton Hendrikman meldt, dat het Tabellarium Chronologicum waarin de 102 kloosters van de Windesheimer Congregatie in chronologische volgorde worden weergegeven en een compleet dia-overzicht naar het HCO is gegaan . De dia’s zullen daar gedigitaliseerd worden . Een set hiervan zal te zijner tijd ook naar de Stichting gaan.

 

Plaatsing Moderne Devotie op de lijst van Immaterieel erfgoed van de UNESCO

De Provincie heeft het initiatief om de beweging van de Moderne Devotie op de Werelderfgoedlijst te plaatsen overgenomen. De gemeenteraad van Deventer moet nog over de motie stemmen. De gemeenteraad van Zwolle heeft de motie goedgekeurd.

In juni is er een bijeenkomst geweest in het Historisch Centrum Overijssel . Het gaat in eerste instantie om het immateriële erfgoed van de Moderne Devotie, maar dit erfgoed zal verder ondersteund worden door het materiële erfgoed van kloosters, huizen en andere gebouwen. De deelnemende partijen aan de bijeenkomst (ca. 20) zijn die welke te maken hebben met de Moderne Devotie zoals het Geert Grootehuis, de Stichting Thomas a Kempis, het Titus Brandsma Instituut en diverse gemeenten. Drijvende kracht is onder meer Eddy van Hijum, gedeputeerde van het CDA in de Gedeputeerde Staten van Overijssel. De bedoeling van de bijeenkomst is 1. De beweging van de Moderne Devotie scherp te formuleren en 2. Te formuleren wie erfgenaam is/zijn van de beweging.

Ewout van der Horst ( IJsselacademie) is projectleider.

Jan Willem Vinke , Henk Tacken en Mink de Vries vertegenwoordigen de Stichting tijdens deze vergaderingen.

 

Documentaire Thomas a Kempis en Moderne Devotie

Het is dit jaar gelukt om 650 euro voor de financiering van de documentaire over Thomas a Kempis bij elkaar te krijgen. Giften kwamen o.a. van Begraafplaats Bergklooster. Verder meldt initiatiefnemer van de documentaire en bestuurslid Bert Pierik dat alle donaties die hij ontvangt met georganiseerde wandelingen overde Begraafplaats Bergklooster naar de financiering van de documentaire gaan.

 

Contacten met Windesheim Honours College (WHC)

De contacten met studenten van het Windesheim Honours College hebben er toe geleid dat door studenten van het WHC een korte Thomasfilm is gemaakt met als doelgroepen jong publiek en sponsoren.

 

Huis Moderne Devotie’ in de Grote Kerk

Het ‘Huis Moderne Devotie’, een Pioniersplek geworden van de PKN-Zwolle, heeft onderdak gevonden in de Grote Kerk.

 

Ontwikkeling lesmateriaal

Het lesmateriaal in het kader van de Hanzedagen 2017 in Kampen is in ontwikkeling.

 

  • Website

De site is in 2016 door veel meer mensen bezocht dan in voorgaande jaren. We zullen ook dit jaar de site weer actueel houden zodat de bezoekers van de site steeds terug komen. Onze grootste piek was in augustus toen er in een paar dagen meer dan 30.000 keer een pagina op de site werd geopend.

Als het mooi weer is wordt de site veel minder bezocht dan wanneer het regent. Ook is er een duidelijke relatie met het aantal hits en artikelen in de krant over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie.

 

  • Financieel verslag en jaarverslag

Op de site staat het financiële verslag van 2016. De inkomsten en uitgaven waren in 2016 ongeveer zoals we begroot hadden. We kunnen stellen dat de stichting financieel er gezond voorstaat.

De kascontrole over het jaar 2015 is door bestuurslid Jan Willem Vinke gedaan en correct bevonden.

 

Financieel verslag 2016

 

code Boekhoudposten 2016 2016  
    Inkomsten Uitgaven  
801 Vriendenkring / Donateurs 1894,00
802 Rondleidingen 70,00
803 Giften i.v.m. lezing / Inzet bestuur bij lezing 180,00
804 Kursus entree (ene jaar) 405,05
805 Entreegelden TaK lezing (andere jaar) 2,50
806 Opbrengst verkoop boeken/tekstboekjes 17,50    
807 Rentebaten 23,44
808 Subsidie & fondsen 50,00
810 Inkomsten verkoop Glossy 413,40    
811 Zomeravondontmoetingen 84,45    
812 Boekencentrum 124,32    
 
 
401 Bestuurskosten 0,00
402 02.1 KvK ; 0,00
403 Drukwerk Nieuwsbrief +porto 455,17
404 02.4 Overig drukwerk (flyers, posters, kaarten) 133,10
405 02.6 ING: Betalingsverkeer 112,27
406 02.5 Kosten secretariaat/pennm 0,00
407 02.2 Inningskosten donateurs/vriendenkring 23,42
408 02.3 Jaarverslag: drukwerk, porti 0,00
420 Diverse kosten: jubileum, ziekte 0,00
421 Abonnementen /lidmaatschap / bijdragen 59,50
422 Bibliotheek 0,00
430 Collatiegroepen 0,00
431 Zomeravondontmoeting (incl. IJsselprint) 113,72
432 Najaarscursus 571,11
433 Thomas a kempislezing (1x 2 jaar) 0,00
434 Bezinning- en Informatiecentrum 0,00
436 Kosten meedoen Devotieweek 0,00
440 Website / PR 148,83
441 Inkoop Glossies 701,95
450 CVA 0,00
460 Hanze dagen Kampen 0,00
450 Wereld erfgoed 0,00
470 Zerk begraafplaast 0,00
471 Florens Radewijns boekje van Clemens 41,45
476 Film / video 0,00
  TOTALEN 3264,66 2360,52  
01-01-2016
betaal rekening 318,02
kas 20,00
spaar 5800,00
totaal 6138,02
\
31-12-16
betaal rekening 642,16
kas 0,00
spaar reservering film 5000,00
spaar 1400,00
totaal 7042,16

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de