Geert Groote Prijs voor Zwollenaar

De Geert Groote Prijs wordt uitgereikt aan de auteur of de auteurs van een publicatie waarin op een toegankelijke manier wordt geschreven over iets dat betrekking heeft op het leven, de werken, de invloed en de uitstraling van Geert Groote en de Moderne Devotie. De voorkeur heeft die uitgave waarin gekozen is voor een nieuwe invalshoek of voor een onderbelicht aspect. En tenslotte zal het boek dusdanig aantrekkelijk moeten zijn dat een breed publiek er kennis van wil nemen. Allemaal eisen die parallel lopen aan de doelstellingen van de Geert Groote Dag en aan de opzet van het Geert Groote Huis.

Iedere twee jaar in begin oktober zullen de juryleden van de Geert Groote Prijs, Georg Hartong en Professor Anne van der Meiden, onder leiding van voorzitter Piet Tillema, bekend maken welke publicatie de Geert Groote Prijs wint. Dit zal gebeuren tijdens de Geert Groote Dag, een cultureel evenement waarin niet alleen de historische, maar ook de hedendaagse betekenis van Geert Groote en zijn gedachtegoed, waaronder de Moderne Devotie, voor het voetlicht worden gebracht.

2016

Geert Groote Prijs uitgereikt aan eigentijdse Modern Devoot

Op 7 oktober 2016 wordt aan het slot van de 8e editie van de Geert Groote Dagen de tweejaarlijkse Geert Groote Prijs van de Stichting Piet Tillema Fonds uitgereikt. De Geert Groote Prijs is een prijs voor de publicatie en die inzet die de doelstellingen en het gedachtengoed van Geert Groote en de Moderne Devotie het meest onderschrijven en laten zien.

De Geert Groote Prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich als auteur, maar ook op andere manieren, op een toegankelijke manier de werken, de invloed en de uitstraling van Geert Groote en de Moderne Devotie heeft laten zien.

Verder kijkt de jury of er ook nieuwe invalshoeken worden belicht en of het aantrekkelijk is voor een breed publiek.

Op 7 oktober zullen de juryleden van de Geert Groote Prijs, Georg Hartong, Professor Anne van der Meiden onder leiding van voorzitter Piet Tillema de Geert Groote Prijs uitreiken aan een man die jaren lang, schijnbaar onvermoeibaar, zijn bijdrage levert aan het weer tot leven brengen van het geestelijk erfgoed van Geert Groote, Thomas a Kempis en de Moderne Devotie.

Op verzoek maar vooral op eigen initiatief. In geschriften, als publicist, als spreker(bijna boete preker) organisator van grote evenementen, als scanner door heel Nederland zwervend om de lokale autoriteiten eens wakker te schudden en tot herdenkingsactiviteiten te verleiden. Het lijkt op een ontginnings- en ontdekkingstocht door Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Gouda, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Nijmegen en ga maar door. Steden die zich maar weinig bewust zijn van de eigen identiteit.

Deze bijzondere prijs wordt dit jaar uitgereikt aan Mink de Vries in de kelder van het Geert Groote Huis op 7 oktober rond 20.00 uur. 

 

2014

Moderne Devotie-kenner Rudolf van Dijk heeft de  Geert Groote prijs gekregen. Op 2 oktober 2014  kreeg Rudolf van Dijk de Geert Groote Prijs uitgereikt in Deventer voor zijn verdiensten in het onderzoek naar de 'Moderne Devotie'.Deze vernieuwingsbeweging werd gesticht door Deventenaar Geert Groote (1340-1384) en kwam tot grote bloei in de Nederlanden.Burgemeesterszoon Geert Groote had veel van de wereld gezien en een succesvolle loopbaan, tot hij op z'n 32e in een crisis raakte. 'Hij ontdekte zijn ziel en het verlangen van zijn ziel', zegt Rudolf van Dijk tegen verslaggever Peter Siebe. De crisis leidde ertoe dat hij zijn leven voortaan wijdde aan de 'geestelijke weg': het contact van de mens met zichzelf, met God en met de medemens. Hij hekelde misstanden in kerk en maatschappij, voerde actie tegen de bouw van de Domtoren - het geld kon volgens hem beter aan sociale voorzieningen kon worden besteed - vernieuwde het onderwijs en stichtte gemeenschapshuizen. Na zijn dood zijn er zo'n 60 van deze gemeenschapshuizen in ons land ontstaan. Tot in Scandinavië en Polen toe werd Geert Groote nagevolgd, vertelt Piet Tillema, oprichter van het Geert Groote Huis in Deventer.De invloed van deze 'Moderne Devotie' was enorm. De gebeden en preken van Geert Groote en zijn geestverwanten in de volkstaal - en niet in het Latijn - waren zeer populair. Kerkhervormer Maarten Luther zat op een school die bestuurd werd door broeders die bij deze stroming behoorden, aldus Rudolf van Dijk.Van Diik, die ongeneeslijk ziek is, zegt veel te danken te hebben aan het gedachtengoed waar hij zijn leven aan gewijd heeft. 'De mensen zijn niet veranderd. De Godsvraag leeft ook nu onder de mensen, ook al denken we van niet. Het besef dat we bemind worden en dat ons leven een doel heeft, geeft mij rust. Mijn naderend afscheid uit dit leven is geen somber perspectief maar een zonnig perspectief'.

 

2012

Vernieuwde innigheid

Vanaf het eind van de vijftiende eeuw ontwikkelde zich in de IJsselstreek een beweging van verinnerlijking, vernieuwing en geestelijke groei: de Moderne Devotie. Een eenvoudige levensstijl en gemeenschapsvorming kregen daarin veel aandacht, teveel uiterlijk vertoon werd afgewezen.

Deze beweging van vóór de Reformatie, heeft haar sporen nagelaten in nagenoeg alle christelijke denominaties. Behalve als een historisch verschijnsel heeft de Moderne Devotie ook actuele betekenis, zoals blijkt uit de belangstelling in bijvoorbeeld de antroposofische kring.

De afgelopen decennia is veel nieuw onderzoek naar de Moderne Devotie verricht: zowel binnen de theologie, de sociale wetenschappen, als binnen de literatuur- en muziekgeschiedenis.

Koen Goudriaan (ed.), Vernieuwde innigheid. Over Moderne Devotie, Geert Grote en Deventer (Deventer reeks; Nieuwegein: Arko, 2008), 151 blz., ISBN 978-90-5472-074-4. €34,50 (Amsterdam: Weka, €21,20) 

 

Geert Groteprijs 2012 voor Wybren Scheepsma

Het boek Vernieuwde innigheid (2008), geschreven door een schrijf/ 
schrijverscollectief rond Koen Goudriaan, onder wie Wybren Scheepsma, heeft de Geert Groteprijs 2012 gewonnen.

De volledige titel van het boek is 

Vernieuwde innigheid. Over Moderne Devotie, Geert Grote en Deventer

In een vijftal hoofdstukken geven zeven specialisten een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen rondom de geschiedschrijving van deze Nederlandse hervormingsbeweging. Het meest opvallend is de aandacht voor nieuwe onderwerpen, zoals muziek, de plaats van vrouwen in de Moderne Devotie en de voorname rol van Tertiarissen binnen de beweging. Net als Geert Grote en de Moderne Devotie richtVernieuwde innigheid zich niet alleen op een wetenschappelijk publiek, maar ook op geïnteresseerde leken. De opzet van het boek is als volgt: 


in hoofdstuk 1 geeft Clemens Hogenstijn een schets van het middeleeuwse Deventer als decor voor het ontstaan van de Moderne Devotie; 

hoofdstuk 2, van de hand van Wybren Scheepsma, is gewijd aan het leven van Geert Grote en aan de start van de beweging, voor zover deze in Deventer kan worden gesitueerd; 

in hoofdstuk 3, door Koen Goudriaan, staan daarentegen de tijd, plaats en gevarieerdheid van leefvormen van de Moderne Devotie centraal, oftewel de ‘uitgebreidheid’ van de beweging; 

in hoofdstuk 4, over de spiritualiteit van de devoten, gaat het over het dagelijks leven in een zusterhuis (Anne Bollmann), over muziek en liedcultuur (Ulrike Hascher) en over boek en tekst (Koen Goudriaan); 

en in hoofdstuk 5 neemt Henk Nalis de lezers mee op een wandeling door de stad om hun te tonen wat er geworden is van de gebouwde nalatenschap van de Deventer broeder- en zusterhuizen. 

Vernieuwde innigheid kan gezien worden als opvolger van Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen 1984), het boek geschreven door A.G. Weiler, E. Persoons en C.C. de Bruin. Dit werk kwam uit ter gelegenheid van de zeshonderdste sterfdag van de Deventer kanunnik Geert Grote, die geldt als de initiator van de Moderne Devotie. Ook de publicatie van Vernieuwde innigheid hangt samen met een jubileum: het veertigjarig bestaan van de NV Bergkwartier, Maatschappij voor Stadsherstel in Deventer. Het Bergkwartier was het toneel van de oorsprong van de beweging en van dramatische gebeurtenissen in het leven van Geert Grote. De NV Bergkwartier maakte de publicatie van dit rijk geïllustreerde boek mede mogelijk.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de