Invloed Moderne Devotie op Texel

Invloed Moderne Devotie op Texel

Van de dertiende tot de zestiende eeuw (Reformatie) hadden diverse kloosters, vooral uit Friesland, grote invloed op de Waddeneilanden. Op het gebied van in-poldering, het geschikt maken van grond voor landbouw, onderwijs en maatschap-pelijk.

Texel (inclusief Friesland) kreeg vanaf de dertiende eeuw te maken met de in-vloed van het sterk groeiende klooster Ludingakerke bij Harlingen. Het kloos-ter van Reguliere Augustijner Koorheren (van 1158) had voedsel en geld nodig en maakte daarvoor graag gebruik van lan-derijen op Texel. Er werden twee uithoven gebouwd en vier kerken kwamen onder toezicht van het klooster. De uithoven, de eerste grafelijke hofstedes, bevonden zich bij De Waal (inclusief de molen) en in Den Burg. Deze droeg eerst de naam van Gravendael, verwijzend naar de grafelijke hofstede. De Elmerburen en het Klei heet-ten vroeger Monnikenlanden. Ze werden gebruikt voor rogge, gerst en broodgraan. De uithoven bezaten meerdere hoeven die pacht moesten betalen. Ze lagen bij Elmerburen, De Waal en Den Burg.

Een aantal zusters koos ervoor op Texel een gemeenschap te vormen, vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie, een stroming vanaf de dertiende eeuw, en haar stichter Geert Groote uit Deventer. De toenmalige maatschappij was volgens hem teveel gericht op geld, macht en sta-tus, hij vond dat het tijd was voor hervor-mingen. Op allerlei gebieden, zowel gees-telijk als maatschappelijk. Zij vormden groepen die zich ‘broeders en zusters des gemeenen levens’ noemden en gericht waren op zorg voor zwakkeren in de sa-menleving. Daarnaast probeerden zij ook zelfvoorzienend en onafhankelijk van de kerk en staat te leven. De geestelijke kant van de beweging richtte zich vooral op de persoonlijke beleving van het geloof. De zusters sloten zich aan bij het Kapit-tel van Utrecht, die zich had verbonden aan de derde regel van Franciscus. Het Zusterklooster (Agnietenklooster) werd

in 1438 gevormd in Den Burg, op de plek waar nu het postkantoor staat. De zus-ters kregen pastorale- en zielzorg van de pastoor van de parochie van Den Burg. De zusters liepen door de kloostertuin (het park) naar de kerk. Het was een oud wei-land van de kloosterhoeve, vallend onder de Uithof binnen Den Burg. In 1570 nam de onrust op het eiland toe. De Geuzen hielden ook huis op Texel en in De Burg. De zusters van Sint Agnus hebben het einde van hun klooster niet afgewacht, maar zijn naar Leiden vertrokken. Tussen 1570 en 1573 heeft de schout onderdak gevonden in het Agnietenklooster, nadat zijn eigen woning hersteld moest worden na aanslagen van de Geuzen. Toen het met het klooster minder ging, trokken de koorheren zich terug van het eiland. Er waren immers veel minder monden te voeden. Oorzaken lagen vooral in het ver-val van moraal en zielzorg. Het Agnieten-klooster kreeg in 1573 toestemming van prins Willem van Oranje en de Staten van Holland, om er een weeshuis te vestigen. Waarom nu deze aandacht voor de Mo-derne Devotie? Mink de Vries, onder meer van het Devotie Festival: ‘’Moderne De-votie is ook op Texel van grote invloed geweest. Geestelijk, maatschappelijk, er werden in die tijd sterke onderwijshervor-mingen doorgevoerd, waardoor iedereen naar school kon. Ook voor de landbouw was de invloed groot, veel land is ingepol-derd door kloosterlingen. Texel heeft veel vruchtbare grond, die beschikbaar kwam en er werden boerderijen gebouwd en verpacht. Dat leverde werkgelegenheid op.’’

‘’In deze tijd waarin rijk en arm, gelovigen en niet gelovigen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, is de Moderne De-votie weer volop actueel. Je concurrent is geen tegenstander, maar medestander, ook in de politiek. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar hoort wel bij de gemeenschap.’’ Om de uit beeld geraakte stroming ook hier weer op de kaart te zetten, reist De Vries over enige tijd naar Texel af.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de